Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatvédelmi tájékoztató (a „Tájékoztató”) , a Kőbénya Masszázs (a továbbiakban, mint „Szolgáltató” ) tevékenysége során kezelt adatokkal, nyilvántartásokkal kapcsolatos adatvédelmi szabályokat tartalmazza.

Szolgáltató által üzemeltetett Kőbánya Egészség és Rekreációs Központ – Kőbánya Masszázs, a www.kobanyamasszazs.hu honlap (továbbiakban: weboldal) által nyújtott szolgál-tatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelent Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett szabályok alapján jár el.

A szolgáltató és munkatársai által ( továbbiakban: „Adatkezelő”), vezetett és kezelt nyilván-tartásokkal kapcsolatos adatvédelmi szabályokat tartalmazza, különös tekintettel az adatkezelésre, adatfeldolgozásra és az ezzel kapcsolatos adatvédelmi követelményekre.

A Kőbánya Egészség és Rekreációs Központ nevében, a Szolgáltató ( továbbiakban mint „ Adatkezelő” ) kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával, a weboldallal, hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

A weboldal üzemeltetője tájékoztatja látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

A Felhasználó a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit.

Jelen Adatvédelmi tájékoztató a jelenleg hatályos az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvényre figyelemmel került elkészítésre.

Adatkezelő a jelen Adatvédelmi Tájékoztató tekintetében:

 1. Adatkezelő: Kőbánya Masszázs
 2. Székhelye:  1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.
 3. Postacíme: 1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.
 4. Elektronikus (e-mail) cím: kobanyamasszazs@gmail.com

 

 1. Az adatvédelmi tájékoztató célja:

Az adatvédelmi tájékoztató meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítja az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató kizárólag természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt adatkezelő, és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjt, hogy nem kapcsolja hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

 1. Tájékoztatás az adatkezelésről

Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Érintett hozzájárulása alapján kezelhet.

Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az Érintett azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Ezen adatokat a Adatkezelő köteles törölni, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az Érintett így rendelkezik.

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az igénybe vevő a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak

Adatkezelés célja:

Az Érintettek személyre szabott kiszolgálása, illetve az Érintettek kérésére információ küldése.

Szolgáltató a Vendégek/Felhasználók által megadott adatokat abból a célból kezeli, hogy magasabb szolgáltatást tudjon nyújtani. A Vendégek/Felhasználók számára, ajánlatokról, kedvezményekről értesítést küldjön elektronikus úton, tájékoztatás nyújtson az aktuális akciókról.

Az adatkezelés alapjául szolgáló területek az alábbiak:

 1. Manuálisan gyűjtött személyes adatok:
  1. Egészségügyi nyilatkozatok, felmérők, tájékoztatók, stb.
 2. Internetes oldalain kínált szolgáltatások igénybevételének minden területe:
  1. A weboldal, a weboldallal és annak tartalmával kapcsolatos üzenetek, feltett kérdésekre történő válaszadáshoz
  2. hírlevelek eljuttatásához
  3. belső nyilvántartáshoz
  4. on-line bejelentkezéshez
  5. közösségi oldalakon történő válaszadáshoz
 3. Kapcsolat felvétel:
  1. A weboldalon lehetőség van a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan  egyéb információ kérésére, melynek során az alábbi személyes adatok megadása szükséges:
 • e-mail cím
 • név
 • telefonszám

Az adatkezelés minden szakaszában be kell tartani az adatkezelési alapelveket.

III. Az Adatkezelő által felhasznált adatok köre és időtartama

 1. Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Vendég/Felhasználó regisztrációjával hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.  Regisztráció és bejelentkezés önkéntes alapon működik.
 2. Az érintettek köre: regisztrált felhasználók, állapotfelmérő nyilatkozatot kitöltők
 3. A kezelt adatok köre:
  1. vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, település, valamint egyéb személyes adatok, pl. az érdeklődés tárgya, betegségek, egészségügyi állapot stb
 4. Az adatkezelés időtartama:
  1. Az Érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezelhetők. Az adatkezelés időtartamának lejártával az Érintett személyes adatait az Adatkezelő törölni köteles.
 5. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

  1. postai úton a telephelyen: 1107 Budapest, Mázsa tér 2-6. címen
  2. e-mail útján a kobanyamasszazs@gmail.come-mail címen.
  3. linken, leíratkozással
 6. Az adatok törlésének határideje: Érintett részéről történt jelzésétől számított 30 napon belül
 7. Adatok tárolása: A szolgáltató az általa kezelt adatokat a honlap webtárhelyének szerverén tárolja

Az Adatkezelő az adatok kezeléséhez az informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok az Ügyfelek számára hozzáférhető, és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az Adatkezelő, olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az Adatkezelés biztonságának védelméről, amely az Adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő hírlevél küldés céljából harmadik fél rendszerét veszi igénybe, azon adatokat tárol, de harmadik fél az adatokhoz saját célra nem használhatja, azokhoz előzetes értesítés nélkül nem férhet hozzá.

A hírlevélre feliratkozáskor az adatkezelő Hírlevél küldő rendszer üzemeltetője a MailChimp (https://mailchimp.com).

 1. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése céljából megkereshetik a Szolgáltatót.
 2. Szolgáltató a fenti hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, illetve amely a kérés időpontjában rendelkezésére áll.
 3. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

Érintett/Felhasználó  bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Adataival összefüggésben történő tájékoztatás, törlés, módosítás jogi hátterét az adatvédelmi törvény Érintettek jogai rész tartalmazza.

 1. Az adatkezelés jogalapja:
 2. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) az érintett hozzájárulása.

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

 1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli
 3. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
 4. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
 5. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából – e törvény alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
 6. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 1. Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.
 2. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.
 3. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
 4. A személyes adatok kezelésének jogi háttere:

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat Adatkezelő az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

 1. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ (e)
 2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. („Adatvédelmi tv.”);
 3. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”) (főképp a 13/A. §-a);
 4. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”) (különösen a 6.§-a)
 5. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)
 6. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 7. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 8. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 9. Adatbiztonság
 10. A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, az érintettek magánszférájának védelmében, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.
 11. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 12. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 13. Szolgáltató mindent megtesz a kezelt adatok hitelességének, bizalmasságának megőrzése érdekében, és, hogy azokhoz az érintettek és az arra jogosultak mindig hozzáférjenek.
 14. A Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.

Funkcionális adatkezelés:

a.A. Hírlevél, DM tevékenység

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse. Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalon lehetőség van hírlevére történő feliratkozásra. A Szolgáltató kizárólag azon Felhasználók részére küld hírlevelet, akik a Portálon található menüpontban kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy részükre a Szolgáltató hírlevelet küldjön.
 2. Továbbá Érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok, hírlevelek küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
 3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
 4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, dátum, időpont. Az Érintett a hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben az Adatkezelő az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli az Érintett adatait.
 5. Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.
 6. Az Érintett a visszavonó nyilatkozatot megteheti:
  1. a hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva
  2. az Adatkezelő levelezési címére küldött levélben

a.B. Közösségi bővítmények (Facebook) használata

A Portálon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha az Érintett az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével az Érintett kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a Facebook/Twitter/Linked-in részére történő továbbításához.

Amennyiben az Érintett be van jelentkezve a Facebookra, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását az Érintett közösségi fiókjához társítja.

Amennyiben az Érintett a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.
 2. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/címen tájékozódhat az érintett.
 3. Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.
 4. A kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 5. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf),(http://www.facebook.com/about/privacy/)

 

a.C. Anonim igénybe vevő azonosító (cookie)

Az Adatkezelő az Érintett számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az Érintett azonosítására, kizárólag az Érintett gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó az Adatkezelőnek nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

Adatkezelő a cookie-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az Érintettek információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a Portál látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.

Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedei azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a cookie-k letiltása esetén egyes szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.

Az érintett a hozzájárulását az alábbi szöveggel felugró ablak „elfogadom” gombjával, illetve a weboldaon történő továbblépéssel, (bármely link vagy menüpontra kattintással) teheti meg. „Az oldalon történő látogatása során cookie-kat („sütiket”) használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalon történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát

a.D. Remarketing kódok

A Portálon a Szolgáltató Google Adwords, valamint facebookremarketing kódokat használ. A remarketing kód cookie-kat használ, a Portál látogatóinak megcímkézéséhez.

A települt cookie segít abban, hogy a Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a Portál látogatója által a későbbiekben meglátogatott más, a Google Display, hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a facebook-on.

Felhasználó a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetések személyre szabhatja a Google hirdetési beállítások felületén.

Az érintett a hozzájárulását az alábbi szöveggel felugró ablak „elfogadom” gombjával, illetve a weboldaon történő továbblépéssel, (bármely link vagy menüpontra kattintással) teheti meg. „Az oldalon történő látogatása során cookie-kat („sütiket”) használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalon történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát.

A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében a szolgáltató igénybe veszi a Google Anatitycs szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc., mint adatfeldolgozó jár el. A weboldal szolgáltatásait igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az adatainak Google általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárulását adta.

VII. Jogorvoslat
1.    Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlenül üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.
 1. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében
 2. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
 3. Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu